| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر soleimani

ابراهیم اصل سلیمانی

استاد تمام
شماره تماس: 61114331
اتاق: ساختمان قدیم، 116
پست الکترونیکی: soleimni [AT] ut.ac.ir