| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر sanaye

مجید صنایع‌پسند

استاد تمام
شماره تماس: 61114225
اتاق: ساختمان جدید، 609
پست الکترونیکی: msanaye [AT] ut.ac.ir