| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر ramezanitabar

حیدر رمضانی تبار

مربی
شماره تماس: 61114321
اتاق: ساختمان جدید، 607
پست الکترونیکی: Ramezani [AT] ut.ac.ir