| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر rajaei

فرزاد رجایی سلماسی

دانشیار
شماره تماس: 61119735
اتاق: ساختمان جدید، 516
پست الکترونیکی: frajaei [AT] ut.ac.ir


Publications

Google Scholar