| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر pjabedar

پرویز جبه‌دار مارالانی

استاد تمام
شماره تماس: 61114319
اتاق: ساختمان قدیم، 241
پست الکترونیکی: pjabedar [AT] ut.ac.ir