| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر olfat

علی الفت

دانشیار
شماره تماس: 61114338
اتاق: ساختمان قدیم، 414
پست الکترونیکی: aolfat [AT] ut.ac.ir