| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر monsef

حسن منصف

استاد تمام
شماره تماس: 61114913
اتاق: ساختمان جدید، 733
پست الکترونیکی: hmonsef [AT] ut.ac.ir