| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر mohseni

حسین محسنی

استاد تمام
شماره تماس: 61114371
اتاق: ساختمان فشارقوی، 25
پست الکترونیکی: mohseni [AT] ut.ac.ir