| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر mohammadtaheri

محمود محمدطاهری

دانشیار
شماره تماس: 61114915
اتاق: ساختمان جدید، 512
پست الکترونیکی: mtaheri [AT] ut.ac.ir