| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر mnili

مجید نیلی احمدآبادی

استاد تمام
شماره تماس: 61114221
اتاق: ساختمان جدید، 734
پست الکترونیکی: mnili [AT] ut.ac.ir
حوزه پژوهش: Mobile Robots, Distribution AI, Cooperative Robots, Learning
بیوگرافی:

 

 

 

 

 

 

- تحصیلات

دکتری علوم اطلاعات، دانشگاه توهوکو (Tohoku Univ)، ژاپن، 1376.

کارشناسی ارشد هوش ماشین-رباتیک، دانشگاه توهوکو(Tohoku Univ) ، ژاپن، 1373.

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، 1369.

 

 

- مقالات منتخب:

 

 
 •  Learning and Cog

 

 

 1. Ali Mahmoodi, Dan Bang, Karsten Olsen, Yuanyuan Aimee Zhao, Zhenhao Shi, Kristina Broberg, Shervin Safavi, Shihui Han, Majid Nili Ahmadabadi, Chris D Frith, Andreas Roepstorff, Geraint Rees, Bahador Bahrami, "Equality bias impairs collective decision-making across cultures", Proceedings of the National Academy of Sciences, (2015).
 2. P. Daee, MS. Mirian,  M. Nili Ahmadabadi "Reward Maximization Justifies the Transition from Sensory Selection at Childhood to Sensory Integration at Adulthood". PLoS ONE , 2014.
 3. H. Zokaei Ashtiani, M. Nili Ahmadabadi, B.N. Araabi " Bandit-based Local Feature Subset Selection ", Neurocomputing, 2014.
 4. A. Mahmoodi, D. Bang, M. Nili Ahmadabadi, B. Bahrami," Learning to Make Collective Decisions: The Impact of Confidence Escalation" PloS one, 2013.
 5. H. Hajimirsadeghi, M. Nili Ahmadabadi, B. N. Araabi, H. Moradi “Conceptual Imitation Learning Based on Perceptual and Functional Characteristics of Action”, Autonomous Mental Development, IEEE Transactions on,  Dec 2013.
 6. R. Bakhtiari, N. Mohammadi Sepahvand, M. Nili Ahmadabadi, B.N Araabi, H. Esteky, “Computational model of excitatory/inhibitory ratio imbalance and its role in attention deficit Case study: autistic brain” Journal of Computational Neuroscience, 2012.
 7. H. Firouzi, M. Nili Ahmadabadi, B.N. Araabi,  S. Amizadeh, M. Mirian, R. Siegwart, "Interactive Learning in Continuous Multimodal Space: A Bayesian Approach to Action based Soft Partitioning and Learning", Accepted for publication in IEEE  Transactions on Autonomous Mental Development, 2012.
 8. M. S. Mirian, M. Nili Ahmadabadi, B. N. Araabi, and R. Siegwart, “Learning Active Fusion of Multiple Experts' Decisions: An Attention-based Approach,” Neural Computation, 2011.
 9. A. Borji, M. Nili Ahmadabadi, and B. N. Araabi, “Cost-sensitive learning of top-down modulation for attentional control,” Machine Vision and Applications, 2011.
 10. E. Norouzi, M. Nili Ahmadabadi, and B. N. Araabi, “Attention Control with Reinforcement Learning for Face Recognition under Partial Occlusion,” in Machine Vision and Applications, 2011.
 11. H. Hajimirsadeghi, M. Nili Ahmadabadi, Mostafa Ajallooeian, B. N. Araabi, Hadi Moradi “Conceptual Imitation Learning: An Application to Human-robot Interaction”, Journal of Machine Learning Research – Proceedings,2010. 
 12. A.M. Farahmand, M. Nili Ahmadabadi, C. Lucas, and B. N. Araabi, “Interaction of Culture-based Learning and Cooperative Co-evolution and its Application to Automatic Behavior-based System Design”, in IEEE Trans. On Evolutionary Computation, 2010.
 13. M.T. Harandi, M. Nili Ahmadabadi, and B. N. Araabi, “Optimal Local Basis: A Reinforcement Learning Approach for Face Recognition”, International Journal of Computer Vision, 2009.

 • Robotics

 1. E. Noohi, Moradi, H., Parastegari, S.,  Ahmadabadi, M.N., "Object Manipulation Using Unlimited Rolling Contacts: 2-D Kinematic Modeling and Motion Planning"Robotics, IEEE Transactions on, 2015.
 2. M.A. Sharbafi, C. Maufroy, M. Nili Ahmadabadi, M.J.Yazdanpanah, A.Seyfarth, " Robust hopping based on virtual pendulum posture control ", Bioinspiration & biomimetics, 2013.
 3. M. Khoramshahi, H. Jalaly Bidgoly, S. Shafiee, A. Asaei, AJ. Ijspeert, M. Nili Ahmadabadi, " Piecewise linear spine for speed–energy efficiency trade-off in quadruped robots ", Robotics and Autonomous Systems ,2013.
 4. M. Ajalooian, M. Nili Ahmadabadi, B. N. Araabi, H. Moradi “Design, Implementation and Analysis of an Alternation-based Central Pattern Generator for Multidimensional Trajectory Generation,” Robotics and Autonomous Systems, 2012
 5. H. Hajimirsadeghi, M. Nili Ahmadabadi, B. N. Araabi, H. Moradi “Conceptual Imitation Learning in a Human-Robot Interaction Paradigm”, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2012.
 6. A. Sadeghi, H. Moradi, and M. Nili Ahmadabadi, “Analysis, Simulation, and implementation of human inspired pole climbing robot”, Robotica, 2012.
 7. A. Akbari, M. Nili Ahmadabadi, A. Ijspeert “Analogy between Juggling and Hopping: Active object manipulation approach,” in Advanced Robotics, 2011.
 8. E. Noohi, H. Moradi, N. Noori,  M. Nili Ahmadabadi, “Manipulation of polygonal objects with two wheeled-tip fingers: Planning in the presence of contact position error,” Robotics and Autonomous Systems, 2011.
 9.  E.Noohi, S. Mahdavi, A. Baghani. M. Nili Ahmadabadi,” A Wheel Based Climbing Robot: Modeling and Control”, in Advanced Robotics, 2010.
 10. A. Akbari, M. Nili Ahmadabadi, “Dynamic Object Manipulation Using an Array of 1-DOF Arms: Kinematical Modeling and Planning,” Robotics and Autonomous Systems, 2007.
 11.  M. Nili Ahmadabadi, Eiji Nakano, “A Constrain and move approach to distributed object Manipulation”, IEEE Tran. On Robotics and Automation, 2001.

 

- More Publication

 

 

- پروژه و تحقیق:

 

 • مدلسازی داده عصبی، کدگذاری و کدبرداری در کورتکس IT
 • مدلسازی تصمیم گیری افراد و جفتها
 • کنترل دقت و توجه در سیستمهای عصبی و مصنوعی
 • رباتهای بالا رونده
 • دوگانگی بکاربری شیء دینامیک و اجراسازی
 • روش Bayes به منظور یادگیری ناوبری در محیط بسته
 • یادگیری تقلیدی
 • یادگیری دقت و توجه برای پردازش تصویر
 • یادگیری تقویتی چند عامله
 • هوش ازدحامی برای پردازش تصویر
 • سیستم موبایل متحرک توزیع شده شبیه سازی شده با رفتار اجتماعی
 • مطالعه ای بر تاثیرات ارتباط در یک شیء توزیع شده بالا برنده رباتها
 • رابط انسان-ماشین غیرفعال
 • ربات متحرک اندازه کوچک برای بکاربری شیء توزیع شده

 

 

- فعالیتهای حرفه ای:

 

 • عضو هیئت مدیره ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی ایران، 1391 تاکنون.
 • عضو کمیته برگزاری کنفرانس ایرانی مهندسی الکترونیک، 1391.
 • مدیر پروژه،  طراحی و توسعه ربات چهار پای سریع، موسسه رباتیک، 1390 تا کنون.
 • عضو هیئت مدیره جامعه مکاترونیک ایران، 1390 تا کنون.
 • موسس و مدیر آزمایشگاه رباتیک شناختی دانشگاه تهران، 1389 تا کنون.
 • مدیر تحقیق،  طراحی و توسعه سیستم شناسایی عیوب  در خطوط لوله گاز با استفاده از توپک شار مغناطیسی، شرکت سگال پردازش، 1389 تا کنون.
 • محقق اصلی، صنعتی سازی یک ربات قطب نورد چرخدار، توانیر،  1389 تا کنون.
 •  ،1386-1388. IEEE مدرس برجسته در حوزه رباتیک و اتوماسیون در اروپا و خاورمیانه 

 

- ثبت اختراع

 
 • "ربات بالارونده و نقاش خود تنظیم با تیر روشنایی جهت رنگ آمیزی"، شماره 002632 الف/89، 1393.
 • ثبت اختراع داخلی " سیستم چند رباتی گنبد نورد برای عملیات پایدار تعمیرات، بازرسی و تمیزکاری"،شماره 037484  الف/89، 1394.