| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر lesani

حمید لسانی

استاد تمام
شماره تماس: 61114364
اتاق: ساختمان قدیم، 243
پست الکترونیکی: lesani [AT] ut.ac.ir