| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر kamarei

محمود کمره ای

استاد تمام
شماره تماس: 61114354
اتاق: ساختمان جدید، 409
پست الکترونیکی: kamarei [AT] ut.ac.ir