| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر faiz

جواد فیض

استاد تمام
شماره تماس: 61114223
اتاق: ساختمان جدید، 619
پست الکترونیکی: jfaiz [AT] ut.ac.ir