| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر ashtiani

شاهین جعفرآبادی آشتیانی

استادیار
شماره تماس: 61114952
اتاق: ساختمان جدید، 417
پست الکترونیکی: sashtiani [AT] ut.ac.ir