| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر akhaee

محمدعلی اخایی

استادیار
شماره تماس: 61119746
اتاق: ساختمان جدید، 307
پست الکترونیکی: Akhaee [AT] ut.ac.ir