| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر Nabavi

محمدتقی نبوی رضوی

مربی
شماره تماس: 61114978
اتاق: ساختمان قدیم، 324
پست الکترونیکی: nabavi [AT] ut.ac.ir