دروس ارائه شده استاد

نام درس کد درس گروه تعداد واحد زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شبکه های اجتماعی 8101642 01 3
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
(1395/10/18 صبح پاییز 95 - تحصیلات تکمیلی
هوش مصنوعی 8101397 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
(1395/03/16 عصر بهار 95 - کارشناسی
01
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
(1395/03/17 صبح بهار 95 - تحصیلات تکمیلی
شبکه های اجتماعی 8101642 01 3
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1394/10/12 صبح پاییز 94 - تحصیلات تکمیلی
طراحی و تحلیل الگوریتم 8101424 01 3
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/10/22 صبح پاییز 94 - کارشناسی
01
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
1394/03/18 صبح بهار 94 - تحصیلات تکمیلی
هوش مصنوعی 8101397 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/03/16 عصر بهار 94 - کارشناسی
شبکه های اجتماعی 8101642 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1393/10/23 صبح پاییز 93 - تحصیلات تکمیلی
طراحی و تحلیل الگوریتم 8101424 01 3
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1393/10/23 صبح پاییز 93 - کارشناسی
01
یک شنبه 15:30-17:00
سه شنبه 15:30-17:00
1393/03/19 صبح بهار 93 - تحصیلات تکمیلی
طراحی و تحلیل الگوریتم 8101424 01 3
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1393/03/17 صبح بهار 93 - کارشناسی
شبکه های اجتماعی 8101642 01 3
یکشنبه 4-5:30
سه شنبه 4-5:30
صبح 14/10/92 پاییز 92 - تحصیلات تکمیلی
طراحی و تحلیل الگوریتم 8101424 01 3
یکشنبه 10:30-12
سه شنبه 10:30-12
24/10/92 صبح پاییز 92 - کارشناسی