دروس ارائه شده استاد

نام درس کد درس گروه تعداد واحد زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزيابي كارآئي سيستمهاي كامپيوتري 8101660 01 3
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
(1395/10/19 صبح پاییز 95 - تحصیلات تکمیلی
سیستم عامل پیشرفته 8101404 01 3
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
(1395/03/26 صبح بهار 95 - تحصیلات تکمیلی
مبانی طراحی شبکه 8101571 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/10/19 عصر پاییز 94 - تحصیلات تکمیلی
سیستم عامل پیشرفته 8101404 01 3
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1394/03/27 صبح بهار 94 - تحصیلات تکمیلی
شبکه های کامپیوتری 8101412 02 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/03/23 صبح بهار 94 - کارشناسی
ریاضیات پیشرفته کامپیوتری 8101660 01 3
یکشنبه 16-17:30
سه شنبه 16-17:30
صبح 93/10/13 پاییز 93 - تحصیلات تکمیلی
شبکه های کامپیوتری 8101412 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1393/10/14 صبح پاییز 93 - کارشناسی
سیستم عامل پیشرفته 8101404 01 3
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1393/03/31 صبح بهار 93 - تحصیلات تکمیلی
شبکه های کامپیوتری 8101412 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1393/03/25 صبح بهار 93 - کارشناسی
ریاضیات پیشرفته کامپیوتری 8101660 01 3
یکشنبه 4-5:30
سه شنبه 4-5:30
صبح 14/10/92 پاییز 92 - تحصیلات تکمیلی
مبانی طراحی شبکه 8101571 01 3
یکشنبه 9-10:30
سه شنبه 9-10:30
عصر 21/10/92 پاییز 92 - تحصیلات تکمیلی
آزمایشگاه سیستم عامل 8101473 01 1 دوشنبه 5:30-8 پاییز 92 - کارشناسی