دروس ارائه شده استاد

نام درس کد درس گروه تعداد واحد زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تجهیزات عمومی بیمارستان ها 8101709 01 3
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/10/28 صبح پاییز 95 - کارشناسی
چهار شنبه 09:00-11:00 پاییز 95 - تحصیلات تکمیلی
اصول توانبخشی، وسائل و دستگاهها 8101980 01 3
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/03/19 عصر بهار 95 - کارشناسی
سمینار1 8101668 01 1 چهار شنبه 09:00-12:00 بهار 95 - تحصیلات تکمیلی
سمینار II 8101669 01 1 چهار شنبه 09:00-11:00 پاییز 94 - تحصیلات تکمیلی
مدلسازی بیولوژیکی 8101406 01 3
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/10/19 عصر پاییز 94 - تحصیلات تکمیلی
تجهیزات عمومی بیمارستان ها 8101709 01 3
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/10/22 صبح پاییز 94 - کارشناسی
سمینار1 8101668 01 1 چهار شنبه 09:00-12:00 بهار 94 - تحصیلات تکمیلی
مباحث ویژه درمهندسی پزشکی (1) 8101643 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/03/19 صبح بهار 94 - تحصیلات تکمیلی
اصول توانبخشی، وسائل و دستگاهها 8101980 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/03/19 عصر بهار 94 - کارشناسی
مدلسازی بیولوژیکی 8101406 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1393/10/17 عصر پاییز 93 - تحصیلات تکمیلی
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 01 1 سه شنبه 13:00-15:30 پاییز 93 - کارشناسی
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 02 1 چهار شنبه 18:00-20:30 پاییز 93 - کارشناسی
سیستم های کنترل خطی 8101224 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1393/10/13 صبح پاییز 93 - کارشناسی
سیستم های دینامیکی در علوم اعصاب (مباحث ویژه درمهندسی پزشکی 1), 01 8101643 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1393/03/20 صبح بهار 93 - تحصیلات تکمیلی