دروس ارائه شده استاد

نام درس کد درس گروه تعداد واحد زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
02
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/10/20 عصر پاییز 95 - کارشناسی
بهینه سازی محدب 8101802 01 3
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/03/17 عصر بهار 94 - تحصیلات تکمیلی
آنتن (1) 8101103 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1393/10/14 صبح پاییز 93 - کارشناسی
آنتن 2 8101474 01 3
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1393/03/28 عصر بهار 93 - تحصیلات تکمیلی
فرا مواد (مباحث ویژه درمخابرات 3) 8101639 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1393/03/18 عصر بهار 93 - تحصیلات تکمیلی
الکترومغناطیس 8101072 02 3
شنبه 9-10:30
دوشنبه 9-10:30
18/10/92 عصر پاییز 92 - کارشناسی