دروس ارائه شده استاد | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

دروس ارائه شده استاد

نام درس کد درس گروه تعداد واحد زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنتن (1) 8101103 01 3
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
(1395/10/19 صبح پاییز 95 - کارشناسی
شبکه های مخابرات سلولی (مباحث ويژه در مخابرات 5) 8101802 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
(1395/10/23 عصر پاییز 95 - تحصیلات تکمیلی
01
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
(1395/03/27 صبح بهار 95 - کارشناسی
مبانی تراهرتز 8101453 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/10/24 صبح پاییز 94 - تحصیلات تکمیلی
آنتن (1) 8101103 01 3
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/10/13 صبح پاییز 94 - کارشناسی
01
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1394/10/14 عصر پاییز 94 - کارشناسی
نور فوریه 8101491 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/03/25 عصر بهار 94 - تحصیلات تکمیلی
01
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/03/27 صبح بهار 94 - کارشناسی
مبانی تراهرتز 8101453 01 3
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
1393/10/25 صبح پاییز 93 - تحصیلات تکمیلی
الکترومغناطیس پیشرفته 8101073 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1393/10/13 صبح پاییز 93 - کارشناسی
نور فوریه 8101491 01 3
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
1393/03/19 عصر بهار 93 - تحصیلات تکمیلی
مبانی تراهرتز 8101453 01 3
یکشنبه 12:30-2
سه شنبه 12:30-2
صبح 26/10/92 پاییز 92 - تحصیلات تکمیلی
آنتن (1) 8101103 01 3
یکشنبه 2-3:30
سه شنبه 2-3:30
15/10/92 صبح پاییز 92 - کارشناسی