عنوان گروه مرتبط سرپرست
آزمایشگاه سامانه های ریز و بسیار ریز مرتضی فتحی پور
شبکه های کامپیوتری کارآمد احمد خونساری
آزمایشگاه گروه هوش ماشین و رباتیک (آزمایشگاه پروژه) رشاد حسینی
آزمایشگاه گروه هوش ماشین و رباتیک (آزمایشگاه پروژه)
آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی حسین ایمان عینی
آزمایشگاه ویدیو روی شبکه محمد قنبری
آزمايشگاه جريان قوی الکتريکي حسین محسنی
مقره های پليمری حسین محسنی
آزمایشگاه پردازش موازی و شبکه‌ای مهدی مدرسی
آزمایشگاه بینایی و شنوایی محاسباتی رشاد حسینی
طراحی،درستی سنجی و عیب‌یابی سیستم‌های نهفته بیژن علیزاده
طراحی،درستی سنجی و عیب‌یابی سیستم‌های نهفته بیژن علیزاده
انتقال توان بدون تماس و بی‌سیم صادق واعظ‌ زاده
تحلیل حوادث شبکه برق مهدی داورپناه