فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوان ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
مديريت شارژ و دشارژ خودروهاي هيبريدي با استفاده از نظريه بازي با اطلاعات ناقص محمد شكري کبريايی دوشنبه 1395/06/29
ساعت 17:30-19:30
اتاق جلسات
کنترل
برنامه ريزي توسعه سيستم انتقال با در نظر گرفتن كليد زني انتقال ميلاد يوسفي گل افشاني منصف دوشنبه 1395/06/29
ساعت 16-18
كلاس 220
قدرت
بررسي پديده اشباع موضعي در ترانسفورماتورهاي جريان و ارايه روشهاي علمي براي رفع مشكلات مربوطه عباس تركماني داورپناه صنايع پسند دوشنبه 1395/06/29
ساعت 15:30-17:30
كلاس 207
قدرت
بررسي پديده اشباع موضعي در ترانسفورماتورهاي جريان و ارايه روشهاي علمي براي رفع مشكلات مربوطه عباس تركماني داورپناه صنايع پسند دوشنبه 1395/06/29
ساعت 15:30-17:30
كلاس 207
قدرت
بررسي و تحليل تداخل در 128 عصبي سيناپسي ابوالفضل اميري صالح كليبر مهام دوشنبه 1395/06/29
ساعت 15:30-17:30
اتاق 814
مخابرات
طراحي روشي براي بررسي و تحليل ترافيك شبكه داده بانكي ميثم زارع زاده مرادی سبزوار نجاراعرابي يکشنبه 1395/06/28
ساعت 8-10
اتاق 801
هوش ماشین و رباتیک
طراحي سيستمهاي كنترل مقاوم به منظور كاهش هارمونيك در ريز شبكه هاي برق اسحق كارگر عباسيان نجف آبادي رجايي سلماسي يکشنبه 1395/06/28
ساعت 18:30-20:30
اتاق جلسات
کنترل
طراحي تحليل و امكان سنجي شبكه هاي دسترسي راديويي مبتني بر 20 با رويكرد كيفيت تجربه جمال كزازي شاه منصوري کمره ای يکشنبه 1395/06/28
ساعت 18-20
كلاس 220
مخابرات
طراحي شبيه سازي و ساخت بخش مولد سيگنال سنتز شده يك گيرنده ي موج ميليمتري در باند فركانسي (40-60 GHZ ) فرشاد افخمي خيرآبادي محمدپور اقدم محمد طاهري يکشنبه 1395/06/28
ساعت 16:30-18:30
اتاق 801
مخابرات
ارزيابي بيان اسپارس سيگنال طيف سنجي مغناطيسي مغز جهت كمي سازي متابولايت ها ( IH-MRS) داوود رئيسي سلطانيان زاده سليقه راد يکشنبه 1395/06/28
ساعت 15-17
اتاق 814
مهندسی پزشکی