فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوان ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
تسويه بازار برق با ضريب نفوذ بالاي منابع تجديدپذير ميثم دوستي زاده لساني اميني فر چهار شنبه 1395/06/31
ساعت 8-11صبح
اتاق 801 س جديد
قدرت
طراحي و ساخت تقويت كننده توان با بهره وري بالا مورد استفاده در ارسال توان به كاشتينه هاي پزشكي محمود سمامي جعفر آبادی آشتيانی چهار شنبه 1395/06/31
ساعت 8-10
اتاق 814
الکترونیک
طراحی مدارهای حسگر در سيستم های RFID غيرفعال با استحصال انرژی های محيطی محمدرضا قادري كركاني کمره ای چهار شنبه 1395/06/31
ساعت 17:30تا20:30
اتاق جتسات
الکترونیک
تشخيص خطاي ناهم محوري در ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه سيد محمدمهدي موسوي فيض چهار شنبه 1395/06/31
ساعت 16:30
اتاق 803
قدرت
جابجاگر فاز با استفاده از ادوات الكترونيك 132 و جايابي آن به منظور جلوگيري از پرشدگي خطوط در شبكه 132 آرمين طغرادهقاني منصف فرهنگي چهار شنبه 1395/06/31
ساعت 15-17
اتاق 801
قدرت
طراحي آنتن هاي كوچك با استفاده از نظريه مودهاي مشخصه محمد باقري اصل فرجي دانا محمدپور اقدم چهار شنبه 1395/06/31
ساعت 13تا15
اتاق 814
مخابرات
پردازش تصوير با استفاده از تراشه هاي FPGA و پياده سازي الگوريتم سوبل و فيلتر لبه ياب روي تصوير جواد بهرامي شيخايي فروزنده چهار شنبه 1395/06/31
ساعت 12-14
اتاق 801
الکترونیک
تشخيص و شناسايي عيوب و حمله هاي سايبري در ريز شبكه هاي هوشمند برق بر اساس مدلسازي نيروگاههاي تجديد پذير امين مهدوي منشادي رجايي سلماسي دوشنبه 1395/06/29
ساعت 8-10
اتاق 801
کنترل
مديريت مصرف توان ماشين هاي مجازي متناسب با رفتار برنامه هاي كاربردي مرتضي ساعد پناه هاشمي دوشنبه 1395/06/29
ساعت 18-20
اتاق 801
معماری کامپیوتر
مديريت مصرف توان ماشين هاي مجازي متناسب با رفتار برنامه هاي كاربردي مرتضي ساعد پناه هاشمي دوشنبه 1395/06/29
ساعت 18-20
اتاق 801
معماری کامپیوتر