فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوان ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
كنترل امن در شبكه هاي قدرت فاطمه احمدلو رجايي سلماسي شنبه 1395/11/02
ساعت 14-16
اتاق جلسات ساختمان اصلی
کنترل
نظركاوي بين زباني شيما اسمعيلي تفت شاكري چهار شنبه 1395/10/29
ساعت 8-10
اتاق جلسات 801
فناوری اطلاعات
كنترل اينورترهاي چند سطحي اكتيو ديود كلمپ سجاد گودرزي عباسيان نجف آبادي چهار شنبه 1395/10/29
ساعت 17-19
اتاق جلسات
کنترل
کاهش اثرهای نامطلوب اشکال های گذرای ناشی از خطاهای نرم و نوسان های PVTA در پردازنده ها با رويکردی بين لايه اي بهار فراهاني صفري چهار شنبه 1395/10/29
ساعت 15:30-18:30
اتاق 313 س جديد
معماری کامپیوتر
طراحي و پياده سازي يك سيستم تصويربرداري مايكروويو حوزه فركانس براي تشخيص صدمات مغزي ميلاد انتظامي فرجي دانا چهار شنبه 1395/10/29
ساعت 10-12
اتاق 801
مخابرات
طراحي تقويت كننده لگاريتمي براي استفاده در طيف سنج پهن باند كنعان صحت معصومي دوشنبه 1395/10/27
ساعت 16-18
كلاس 219
الکترونیک
بهبود حفاظت موتورهاي فشار متوسط اميرحسين زارع داورپناه صنايع پسند دوشنبه 1395/10/27
ساعت 16-18
اتاق 801
قدرت
تشخيص بازيکن محور نواحي مورد توجه در بازي هاي مبتني بر رايانش ابري ابراهيم بابايي هاشمي دوشنبه 1395/10/27
ساعت 15-17
کلاس 202 ساختمان جديد
فناوری اطلاعات
نگهداري قابليت اطمينان محور در شبكه هاي توزيع الكتريكي با تمركز روي فيدر بحراني حامد ميرسعيدي لساني دوشنبه 1395/10/27
ساعت 13-15
اتاق 313
قدرت
طراحي و پياده سازي يك سيستم تصوير برداري فرا پهن باند براي تشخيص بافت هاي سرطاني عليرضا معدن نژاد فرجي دانا يکشنبه 1395/10/26
ساعت 8-10
اتاق 801
مخابرات