| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوان ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
تشخيص خطاي دور به دور استاتور ژنراتور سنكرون توان زياد علی محمودي دکتر فیض چهار شنبه 1395/12/25
ساعت 16-14
اتاق 801
قدرت
يادگيري تقليدي مفهومي مبتني بر شبکه هاي عصبي پويا(رساله دکترا) مينا علي بيگي دکتر نيلي احمدآبادي يکشنبه 1395/12/15
ساعت 13-10
اتاق 814
هوش ماشین و رباتیک
تحليل و شبيه سازي انتشار پالس فمتوثانيه در فضاي آزاد به منظور ايجاد كانال پلاسمايي فاطمه منصوري منش شنبه 1395/12/14
ساعت 19:30-17:30
اتاق 814
مخابرات
تحليل و شبيه سازي انتشار پالس فمتوثانيه در فضاي آزاد به منظور ايجاد كانال پلاسمايي فاطمه منصوري منش
دکتر کمره ای
دکتر عبداله پور
شنبه 1395/12/14
ساعت 19:30-17:30
اتاق 814
مخابرات
زمانبندي وظايف در سامانه هاي محاسبات ابري از ديدگاه بهينه سازي صف زینب محمدي ثاني خونساري شنبه 1395/11/30
ساعت 18-19/30
اتاق جلسات
فناوری اطلاعات
ارزيابی پارامترها ی کيفيت سرويس ويدئو در شبکه های مبتنی بر نرم افزار محمد راضی يزداني خونساري سه شنبه 1395/11/26
ساعت 17/30-19
اتاق جلسات 801
فناوری اطلاعات
تصويربرداري مايكروويوي از اهداف نزديك به سطح وحید خراشادي زاده دهملائيان سه شنبه 1395/11/26
ساعت 10-12
اتاق 801
مخابرات
بخش بندي استخوان هاي قفسه سينه در نقشه هاي ضريب انتشار ظاهري با استفاده از سطوح همتراز محلي و اطلاعات پيشين در سرطان سينه با متاستاز مغزاستخوان فاطمه زارع سلطانيان زاده سليقه راد دوشنبه 1395/11/25
ساعت 8:30-10:30
اتاق 801
مهندسی پزشکی
طبقه بندي بسته در شبکه هاي نرم افزار بنيان محمدرضا پیروزی يزداني دوشنبه 1395/11/25
ساعت 10/45-12/15
اتاق شماره 313
معماری کامپیوتر
بهينه سازي تحليلي مدارات ديجيتال با دقت محدود مهديه گراييلو تنها بهجت فروزنده عليزاده يکشنبه 1395/11/24
ساعت 17-20
اتاق 801 س جديد
معماری کامپیوتر