| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114976
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید، طبقه‌ی چهارم

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 716
تلفن: 61114923
پست الکترونيکي: Shahabad [AT] ut.ac.ir