پردازش سیگنالهای گسسته (DSP)

نام درس پردازش سیگنالهای گسسته (DSP)
کد درس 8101125
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس کارشناسی ارشد
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
  1. A. V. Oppenheim, Discrete-Time Signal Processing, Third Edition, Practice Hall, INC, 2008.
  2. M. H. Hayes, Digital Signal Processing, Second Edition, McGraw-Hill, 2000.
مدرس محمد علی اخایی
اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود:

 

  1.  با یک دید مناسب به تجزیه و تحلیل سیستمهای گسسته بپردازند،
  2. با استفاده از مفاهیم بالا و پایین آوردن نرخ نمونه برداری و نیز پردازشهای گسسته اقدام به طراحی سیستمهای پردازشی در دنیای واقعی کنند،
  3. بر حسب نیاز به طراحی فیلترهای گسسته پرداخته و مطابق با شرایط مورد نظر آنرا پیاده سازی کنند،
  4. با استفاده از مفهوم FFT اقدام به طراحی و ساخت سیستمهای پردازشی در حوزه زمان-فرکانس کنند.
نتایج درس
مباحث

در این درس پس از مروری بر مفاهیم سیگنال و سیستم گسسته و نیز تبدیل z به بحث نمونه برداری و پردازش گسسته سیگنالهای پیوسته و بالاعکس می­پردازد.  سپس به تحلیل سیستمهای پایدار گسسته در حوزه تبدیل فوریه و ساختارهای متفاوت برای تحقق آنها می­پردازد. طراحی فیلترهای گسسته از روی فیلترهای پیوسته و ارزیابی عملکرد آنها و نحوه تحقق آنها از دیگر مباحث این درس است. در ادامه با توجه به اهمیت تبدیل فوریه گسسته به معرفی DFT پرداخته و الگوریتمهای سریع آن موسوم به FFT بیان می شود. همچنین از دیگر تبدیلهای مهم نظیر DCT و KLT سخن به میان می­آید. در پایان نیز تبدیل هیلبرت و نقش آن در طراحی سیگنالهای تحلیلی (یک طرفه) بیان می­گردد.

استفاده از کامپیوتر
تکالیف

7 تکلیف

پروژه ها
نمره دهی

20%

تکالیف

35%

امتحان میان ترم

45%

امتحان پایان ترم

سایر مراجع
تنظیم کننده محمد علی اخایی
تاریخ تنظیم 1392/11/1