اندازه گیری الکتریکی

نام درس اندازه گیری الکتریکی
کد درس 8101105
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس کارشناسی
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز مدارهای الکتریکی (1)
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
 1. Larry D Jones and A Foster Chin, Electronic Instruments and Measurements. Prentice-Hall International, Inc, 1991
 2. J Michael Jacob, Industrial Control Electronics Applications and Design. Prentice-Hall International, Inc, 1989
 3. Albert D Helfrick, William D Cooper, Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques.  Prentice-Hall International, Inc, 1990
 4. M M S Anand, Electronic Instruments and Instrumentation Technology, Prentice-Hall of India, 2004
مدرس
اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود:

 

 1.  شناخت درستی از مفهوم پارامترهای دستگاه های اندازه گیری داشته و بتوانند انتخاب دستگاه مناسب و معقول را انجام دهند.
 2. خطاهای دستگاه های اندازه گیری و خطاهای روش های اندازه گیری را محاسبه کنند.
 3. نقاط ضعف و نقاط قوت انواع دستگاه ها و روش های اندازه گیری را تشخیص دهند و بیان کنند.
 4. محاسبات و روش های اندازه گیری کمیات الکتریکی (ولت، آمپر، اهم)و کمیات غیرالکتریکی (جابجایی، سرعت، حرارت، نیرو، ..) را انجام دهند و چگونگی کار کرد آن ها توضیح دهند.
 5. مفاهیم پایه ای کارکرد اسیلوسکوپ های معمولی و حافظه دار را توضیح داده و طرز کار انواع دکمه های اسیلوسکوپ را بیان کنند.

 

نتایج درس
مباحث
 1. تعریف پارامترهای دستگاه های اندازه گیری (دقت، صحت، تکرار پذیری، خطی بودن، هیسترزیس، ...)- انواع خطاها- محاسبات خطاهای تصادفی
 2. وات مترها، اندازه گیری های سیستم های سه فاز
 3. اندازه گیری زمان و فرکانس، اسیلوسکوپ معمولی، اسیلوسکوپ حافظه دار، DVM و DMM و مبدل های D/A و A/D
 4. سنسورهای اندازه گیری جا بجایی، کد کننده های نوری(Optical Encoders)، سنسورهای سرعت، شتاب، نیرو (Strain gages) و مدارهای پردازش سیگنال آنالوگ آن ها، سنسورهای اندازه گیری حرارت
 5. مدارهای Zero and Span ، بررسی مبدل های V/I و I/V 
استفاده از کامپیوتر
تکالیف

8 تکلیف

پروژه ها
نمره دهی

20%

تکالیف

35%

امتحان میان ترم

45%

امتحان پایان ترم

سایر مراجع
تنظیم کننده حیدر رمضانی تبار
تاریخ تنظیم 1392/11/1