سیستم های عامل (1)

نام درس سیستم های عامل (1)
کد درس 8101443
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز معماری کامپیوتر
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم