معماری کامپیوتر

نام درس معماری کامپیوتر
کد درس 8101423
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز مدارهای منطقی
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم