مدارهای منطقی

نام درس مدارهای منطقی
کد درس 8101367
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز مدارهای الکتریکی (1)
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم