مخابرات (2) | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

مخابرات (2)

نام درس مخابرات (2)
کد درس 8101355
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز مخابرات (1)
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم