مایکروویو (1)

نام درس مایکروویو (1)
کد درس 8101328
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز میدان ها و امواج
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم