ماشین های الکتریکی (2) | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

ماشین های الکتریکی (2)

نام درس ماشین های الکتریکی (2)
کد درس 8101322
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز ماشین های الکتریکی (1)
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم