کنترل صنعتی

نام درس کنترل صنعتی
کد درس 8101309
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز سیستم های کنترل خطی
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم