سیستم های کنترل خطی

نام درس سیستم های کنترل خطی
کد درس 8101224
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم