بررسی سیستم های قدرت (2) | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

بررسی سیستم های قدرت (2)

نام درس بررسی سیستم های قدرت (2)
کد درس 8101111
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز بررسی سیستم های قدرت (1)
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم