الکترونیک (2) | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

الکترونیک (2)

نام درس الکترونیک (2)
کد درس 8101088
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس کارشناسی
دروس هم نیاز الکترونیک (1)
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
  1. A. Sedra, K.C. Smith, Microelectronic Circuits. 6th ed, Oxford University Press, 2010.
  2. B. Razavi, Fundamentals of microelectronics. New York: John Wiley, 2008.
مدرس شاهین جعفرآبادی آشتیانی
اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود

  1.  تقویت کننده های ساده در باند پایه را طراحی کنند
  2. بلوکهای ساده مدار های مجتمع را تحلیل کنند.
  3. مدارات نسبتا پیچیده شامل ترانزیستور MOSFET را تحلیل یا طراحی کنند.
  4. از تکنیک فیدبک برای بهبود مشخصات تقویت کننده استفاده کنند.
  5. تقویت کننده های توان ساده در باند پایه را طراحی و تحلیل کنند.
نتایج درس
مباحث

در این درس دانشجویان با مبانی اصلی انواع تقویت کننده ترانزیستوری آشنا می شوند. در ابتدا، ترانزیستور MOSFET معرفی می شود و سپس مدل سیگنال کوچک و تقویت کننده های مبتنی بر آن بررسی می شود. سپس به کاربرد ترانزیستورهای دوقطبی و ماسفت در مدارات مجتمع پرداخته می شود و پس از معرفی مفهوم بار فعال، چند نمونه مدار پایه مانند کسکود و آینه جریان بررسی می شود. در بخش دیگر، مبانی تقویت کننده های تفاضلی و روشهای تحلیل آن ارائه می گردد. سپس تحلیل پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها مطرح می شود.

بخش بعدی درس، معرفی و ارائه روشهای تحلیل تقویت کننده های با فیدبک می باشد. بخش بعدی، ارائه مبانی و معرفی تقویت کننده های قدرت کلاس A،B و AB می باشد. در انتها، تقویت کننده عملیاتی و مدارات کاربردی آن معرفی می شود.

استفاده از کامپیوتر
تکالیف

8  تکلیف

پروژه ها

 یک پروژه شبیه سازی

نمره دهی

4%

7%

4%

تکالیف

کوئیزها

پروژه

35%

امتحان میان ترم

60%

امتحان پایان ترم

سایر مراجع
تنظیم کننده شاهین جعفرآبادی آشتیانی
تاریخ تنظیم 1392/11/7