آزمایشگاه مایکروویو

نام درس آزمایشگاه مایکروویو
کد درس 8101041
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز مایکروویو (1)
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم