آزمایشگاه شبکه کامپیوتری

نام درس آزمایشگاه شبکه کامپیوتری
کد درس 8101721
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز شبکه های کامپیوتری
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم