آزمایشگاه تجهیزات پزشکی

نام درس آزمایشگاه تجهیزات پزشکی
کد درس 8101986
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس کارشناسی
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
  1. User Manual of PowerLab
مدرس فریبا بهرامی
اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند با نحوه ثبت و تحلیل سیگنالهای EOG، فشار خون، تنفسی، ECG، EEG، EMG، امپدانس پوست و همچنین نحوه تولید نیرو در ماهیچه ها و تاثیر مشکلات تنفسی نظیر آسم و تاثیر آن در نحوه تنفس افراد و تاثیر عوامل مختلف بر سیگنالهای حیاتی آشنا می شوند. آنها همچنین با پیش پردازش و برخی پردازشهای اولیه سیگنالهای حیاتی آشنا خواهند شد.

نتایج درس
مباحث

این آزمایشگاه دانشجویان با نحوه اندازه گیری سیگنالهای حیاتی انشان آشنا می شوند. دانشجویان در گروههای 3 یا 2 نفره با استفاده از تجهیزات اندازه گیری و ثبت موجود در آزمایشگاه تجهیزات از هم گروهی های خود داده های حیاتی مختلفی را در طی 8 جلسه جمع آوری نموده و سپس تحلیل می کنند. در این آزملیشگاه گروهها  یک پروژه ساخت مربوط به سیستمهای ثبت پزشکی نیز باید انجام دهند (4 جلسه برای این پروژه در محل اتاق پروژه مهندسی پزشکی کار خواهند کرد).

استفاده از کامپیوتر
تکالیف

 پیش گزارش:8 پیش گزارش (هر فرد به تنهائی)

 

 گزارش آزمایش:8 گزارش (هر گروه یک گزارش)

 

 

پروژه ها

 

 

پروژه عملی :کار گروهی (گروههای 3 نفری): ساخت یک سیستم اندازه گیری یک فاکتور حیاتی بر روی bread board و ارائه گزارش در مورد نحوه انتخاب سنسور و طراحی مدار

نمره دهی

4 نمره

پیش گزارش

8 نمره

گزارش کار

2 نمره

امتحان پایان ترم

2 نمره

کار در آزمایشگاه و پاسخگوئی به سوالات

4 نمره

پروژه

سایر مراجع
تنظیم کننده فریبا بهرامی
تاریخ تنظیم 1392/11/12