آزمایشگاه مولتی مدیا

نام درس آزمایشگاه مولتی مدیا
کد درس 8101711
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز مالتی مدیا
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم