آزمایشگاه فناوری اطلاعات

نام درس آزمایشگاه فناوری اطلاعات
کد درس 8101700
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز مبانی فناوری اطلاعات
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم