آزمایشگاه سیستم عامل

نام درس آزمایشگاه سیستم عامل
کد درس 8101473
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز سیستم های عامل (1)
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم