آزمایشگاه پایگاه داده ها

نام درس آزمایشگاه پایگاه داده ها
کد درس 8101470
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم