آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

نام درس آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت
کد درس 8101485
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز بررسی سیستم های قدرت (2)
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم