آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

نام درس آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت
کد درس 8101485
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز بررسی سیستم های قدرت (2)
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم