آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1)

نام درس آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1)
کد درس 8101047
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم