آزمایشگاه میکروپروسسور یا ریزپردازنده | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمایشگاه میکروپروسسور یا ریزپردازنده

نام درس آزمایشگاه میکروپروسسور یا ریزپردازنده
کد درس 8101046
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز ریزپردازنده (میکروپروسسور)
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم