آزمایشگاه میکروپروسسور یا ریزپردازنده

نام درس آزمایشگاه میکروپروسسور یا ریزپردازنده
کد درس 8101046
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز ریزپردازنده (میکروپروسسور)
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم