آزمایشگاه مدارهای منطقی

نام درس آزمایشگاه مدارهای منطقی
کد درس 8101045
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز مدارهای منطقی
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم