آزمایشگاه مدارهای منطقی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمایشگاه مدارهای منطقی

نام درس آزمایشگاه مدارهای منطقی
کد درس 8101045
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز مدارهای منطقی
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم